سعيد آريا
من درس نمی خوانم دیگر که درین مکتب استاد بود مست و یاران همه اندر تب آویخته ام بر خود زنجیر پریشانی این است مرا ایمان این است مرا


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار