taranom !!!!!!!
از خدا پرسید:اگر در سرنوشت ما همه چیز را از قبل نوشته ای,آرزو کردن چه سود دارد؟خداوندخندید و گفت:شاید در سرنوشتت نوشته باشم:هرچه آرزو کرد...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار