پسر بد
قطاری سوی خدا میرفت... همه مردم سوار شدند.....به بهشت که رسیدن همه پیاده شدن... و فراموش کردن که مقصد خــــــــدا بود نه بهشت افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های پسر بد
هدیه های پسر بد