سومی نقاش


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سومی نقاش
نماد های سومی نقاش
هدیه های سومی نقاش

معلم برای سفید بودن برگه نقاشی ام مرا تنبیه کردو همه به من خندیدند....اما من خدایی را کشیده بودم که همه میگفتند دیدنی نیست....

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار