سومی نقاش


GSM
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سومی نقاش
نماد های سومی نقاش
هدیه های سومی نقاش

معلم برای سفید بودن برگه نقاشی ام مرا تنبیه کردو همه به من خندیدند....اما من خدایی را کشیده بودم که همه میگفتند دیدنی نیست....

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار