مجید ............
ارزش دوست انقدر برایم هست که حاضرم برای قدرمهایش پل عبورشوم حتی اگرنگاهش یه لحظه بهزیر پایش نیوفتد


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار