من منه نیما
باید کمی گناه کرد..ممکن است بیگناه محاکمه ات کنند !! افرادی که پسند کرده اند ( 9 )


ویستا نیک
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام نماد های من منه نیما
هدیه های من منه نیما

چیزی براای گفتن نیست

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
زهرا ااا زهرا ااا
کجایی

هر روز چیزی رو بخون که هیش کس دیگه نمی خونه...
به چیزی فک کن که کس دیگه اایی بهش فک نمی کنه..
وَ کااری بکن که هیش کس جراات انجاام داادنشو ندااشه بااشه..
خوب نیست که ذهنتون داائما باا آدماا هم عقیده بااشه...

مژگان بانو مژگان بانو