... ...
نمـی بخشمـت ... !!!ولـــــی " فــراموشت " می کنــــــــم ...همیشــــــــه بـه همین ســـادگی از آدمـــای بـــــی ارزش مـی گــذرم افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار