نام نام خانوادگی
×× سال نو یعنی تو ... ××


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های نام نام خانوادگی
نماد های نام نام خانوادگی
هدیه های نام نام خانوادگی

l

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
تو میبینی
تمامی حواشی زندگیم را
حتی می توانی تخمین بزنی
ساعت مرگم را
و می دانی
دغدغه هر روزم چیست
اما مسخره ترین سوال دنیا را پرسیدی و گفتم " خوبم "

نام نام خانوادگی نام نام خانوادگی حتی می توانی تخمین بزنی ساعت مرگم را ...

نام نام خانوادگی نام نام خانوادگی حتی می توانی تخمین بزنی ساعت مرگم را ...

نام نام خانوادگی نام نام خانوادگی حتی می توانی تخمین بزنی ساعت مرگم را ...