عبد الله
تنم فرسودو عقلم رفتو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشقم همچنان باقی


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های عبد الله
هدیه های عبد الله

من اونی ام که سایه هم نداشت....

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار