عبد الله
تنم فرسودو عقلم رفتو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشقم همچنان باقی


ویستا نیک
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های عبد الله
هدیه های عبد الله

من اونی ام که سایه هم نداشت....

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار