حمون ماندون
عشق را از کسی آموختم که خود عاشق بود


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های حمون ماندون

من کونی هستم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
حمون ماندون حمون ماندون
کون

حمون ماندون حمون ماندون
کونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکونکون
کون

حمون ماندون حمون ماندون
سکسیییییییییییی
سکسیییییییییییی
سکسیییییییییییی
سکسیییییییییییی
سکسیییییییییییی
سکسیییییییییییی

حمون ماندون حمون ماندون
بدبخت ملتی است که تاریخ خود را نداند
بدبختر ملتی است که تمایلی به دانستن تاریخ خود ندارند