امیرهوشنگ تورانی
سه بعدی که یک بعدش پیداست


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
امیرهوشنگ تورانی امیرهوشنگ تورانی
در گوشه و کنار زاویه های دور زندگی،در دور دستهای خستگی،شاید تنها نباشیم...
شاید بی صبرانه منتظرمان باشند...ولی
در چند قدمی آخرین گذر...
پیچی اشتباه دوباره باعث انتظاری گردد

امیرهوشنگ تورانی امیرهوشنگ تورانی باور کن هر آنچه را که میخواهی باید در رویای دور از دسترس ببینی... پس دور کن از دلت هر آنچه را که میخواهی و میبینی.

امیرهوشنگ تورانی امیرهوشنگ تورانی از آشنایی امروز مینویسم تا در بیگانگی های فردا به یادم باشی.