هومن شهباز
زیــــر خاکســتر مـــن طـوفــــانـه افرادی که پسند کرده اند ( 101 )کارت شارژ
هدیه های هومن شهباز

مَحرم میخواد . . .

لطفا صبر نمایید ...

...
sadeghiye


دیوار
لیدی این شوو رنس چی
مااااااااشین هاتگه بار اناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره


خوشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال هر که دزوران داااااااااااااااااااااااااااااااره

ماشین هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااتگه بار گنه ن ه مه کل شوووووووووووووووووو کردنه هر مه منمه

لیدی این شوو رنس چی
چه اجباریه که یک نفر رو متوجه خودمون کنیم؟!...
چه اجباریه که اون فرد رو دل بسته خودمون کنیم؟!...
چه اجباریه که وقتی مطمئن شدیم دل بسته مون شده،
رهاش کنیم؟!...
فلسفه این اجبار چیه؟!..
کجای این روح کشی لذت داره؟!!!!