مرتضی جعفری
شکسپیر می‌گوید:به جای تاج گل بزرگی که پس ازمرگم برای تابوتم می‌آوری،شاخه ای از آن را همین امروز بیاور(بیاین به هم محبت کنیم) افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مرتضی جعفری

متولد 1376

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار