چــــــارلـــی چــــــاپـــليـــن
بـه نـام خـداونـدی کـه داشـتـن او جــبـران هـمـه ی نـداشـتـه هـای مـن اسـت مـیــستـایـمـش چـون لایـق ستــایـش اسـت................... افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
dash charli ..

محسن محسن محسن محسن
سلام رفیق تولدت مبارک