زیرو خان
حـَـقـیقـتـــ تـَــہ خــیـــاره ܓܨ.. افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های زیرو خان
هدیه های زیرو خان

✘✘پیشـہ یـہ شهریورے ✘✘

✘ مغرور نباش غرورتو میشڪونـہ ✘
✘خوבگیر نباش خورבت میڪنـہ ✘
✘ خاص بازے בر نیار خاص ترینـہ ✘
✘حساـבت نڪלּ حقارت نصیبت میشـہ ✘
✘ پیشـہ یـہ شهریورے صاف و ساـבه باش✘
✘تا قلب پاڪشو בر اختیارت بذارہ ✘

✘شهریوریا مرز בارלּ واسـہ گذشتــלּ از مرزشونـــҐ رمز בارלּ ✘

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
Hey :{|

دیزاینر کورد دیزاینر کورد
تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولدت
مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبارک

زريا ایکس زريا ایکس
دوست . . . یاد

دختر اسپندی دختر اسپندی
^.^ متشکر

دیزاینر کورد دیزاینر کورد
نام بعضي نفرات
رزقِ روحم شده است.
وقت هر دلتنگي
سويشان دارم دست
جرئتم مي بخشد
روشنم مي دارد.